Primetime Kids

Rezervacijos sutartis

Rezervacijos sutartis

2022 m. rugsėjo [.] d.

Vilnius

 

 UAB Šypsenų zona, įm.kodas 304538686, J.Basanavičiaus 16-33, Vilnius, atstovaujama Giedriaus Kulikausko, (toliau –  Vykdytojas)

ir

nepilnamečio vaiko atstovas pagal įstatymą (toliau – Klientas),

Vykdytojas ir Klientas toliau kartu vadinami Šalimis sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

  1. Sutarties objektas

1.1 Vykdytojas įsipareigoja Klientui rezervuoti teisę į šokių-sveikatingumo paslaugas šokių šou projekte PrimeTimeKids (toliau – Paslaugos), jei įvykdytas šios Sutarties 1.5. punkte nurodytas reikalavimas, o Klientas, prisijungdamas prie šios Sutarties, įsipareigoja įvykdyti šios Sutarties sąlygas bei kitas Vykdytojo nustatytas taisykles ir reikalavimus, reikalingus vykdant šią Sutartį

1.2 Ši Sutartis yra viešoji sutartis ir apibrėžia Vykdytojo ir Kliento – viešą pasiūlymą sudaryti sutartį priėmusio fizinio asmens, santykių tvarką, teises ir pareigas. Naujausia šios Sutarties versija skelbiama Vykdytojo svetainėje.

1.3 Klientas įsipareigoja apmokėti už Vykdytojo paslaugas šioje Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Vykdytojo teikiamų paslaugų kainą Vykdytojas nustato savarankiškai ir jos dydis yra toks, koks nurodytas Kliento apmokėjimo už paslaugas metu.

1.4 Pasirašydamas šią Sutartį Klientas privalo susipažinti su pagrindinėmis šokių šou projekto PrimeTimeKids taisyklėmis, Vykdytojo svetainėje paskelbta sutartimi dėl paslaugų suteikimo ir užtikrinti griežtą jų laikymąsi.

1.5 Ši Sutartis įsigalioja Klientui pervedus mokėjimą už šią Sutartį, atlikus mokėjimą iki šokių šou projekto PrimeTimeKids pradžios datos (šokių šou projekto PrimeTimeKids pradžios data paskelbta Vykdytojo svetainėje)1. Jeigu per nurodytą laikotarpį Klientas nepasirašo Sutarties dėl šokių-sveikatingumo paslaugų suteikimo šokių šou projekte PrimeTimeKids, paskelbtos Vykdytojo interneto svetainėje (toliau – Paslaugų suteikimo sutartis) dėl savo kaltės, Vykdytojo įsipareigojimas rezervuoti teisę gauti paslaugas, nurodytas šios Sutarties 1.1. punkte, laikomas įvykdytu, ir Vykdytojas turi teisę atsisakyti pasirašyti Paslaugų suteikimo sutartį su Klientu.

 

  1. Šalių teisės ir pareigos.

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1 Kokybiškai ir pilna apimtimi suteikti paslaugas, numatytas šioje Sutartyje, laikantis šios Sutarties sąlygų, šokių šou projekto Prime TimeKids pagrindinių taisyklių ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

2.1.2 Suteikti Klientui informaciją, įskaitant toliau nurodomą: informaciją apie paslaugų teikimo vietą, darbo laiką, užsiėmimų grafiką, paslaugų sąrašą, o taip pat apie paslaugų teikimo ir gavimo sąlygas.

2.2. Vykdytojas turi teisę:

2.2.1 Vienašališkai pakeisti Pagrindines šokių šou projekto PrimeTimeKids taisykles, Vykdytojo teikiamų paslaugų kainas, darbo laiką, užsiėmimų tvarkaraštį, Paslaugų teikimo sutarties sąlygas, laiku apie tai pranešę Klientui socialiniuose tinkluose paskelbiant informaciją apie nurodytus pakeitimus, arba informuodami Klientą kitu būdu;

2.2.2 Nebeteikti paslaugų jeigu Klientas pažeidžia savo įsipareigojimus, trukdančius Vykdytojui tinkamai vykdyti šią Sutartį;

2.2.3 Naudotis kitomis galiojančių teisės aktų nustatytomis teisėmis.

2.3. Klientas įsipareigoja:

2.3.1 Pagal šią Sutartį sumokėti 130eur įmokant lėšas per mokėjimo sistemą Vykdytojo svetainėje. Klientui sudarius Paslaugų teikimo sutartį šis išankstinis mokėjimas bus užskaitytas už jam suteiktas paslaugas periodu nuo 2022-____-____ iki 2022-___-___;

2.3.2 Suteikti būtiną kontaktinę informaciją;

2.3.3 Laiku ir pilnai apmokėti už Vykdytojo teikiamas paslaugas;

2.3.4 Tinkamai ir laiku vykdyti šios Sutarties sąlygas ir laiku informuoti Vykdytoją apie visas aplinkybes, trukdančias Klientui įvykdyti šią Sutartį.

2.4. Klientas turi teisę:

2.4.1 Kokybiškai ir laiku gauti paslaugas pagal šią Sutartį;

2.4.2 Gauti patikimą informaciją apie Vykdytojo darbą ir teikiamas paslaugas;

2.4.3 Naudotis kitomis galiojančių teisės aktų nustatytomis teisėmis.

  1. Papildomos sąlygos.

3.1 Klientas privalo pranešti Vykdytojui apie Kliento ar Kliento vaiko, jeigu jis dalyvauja projekte, ligas ar sveikatos būklę, dėl kurių gali būti ribojamas fizinis aktyvumas ar reikia laikytis ypatingo mitybos rėžimo.

3.1 Už praleistus užsiėmimus suteikiama galimybė atidirbti online. Pinigai už juos nėra grąžinami.

3.2 Esant ekstremaliajai situacijai, karantino laikotarpiu Paslaugos teikiamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas bei laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų. Vykdytojas Paslaugas gali teikti ir nuotoliniu būdu. Paslaugų teikimas nėra nutraukiamas ir pinigai Klientui negrąžinami.

3.3 Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Klientas šios Sutarties galiojimo laikui suteikia sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Vykdytojui, taip pat sutikimą dėl Kliento vaikų, jeigu jie dalyvauja projekte, asmens duomenų tvarkymo.

3.4 Patvirtindamas šią Sutartį Klientas išreiškia sutikimą, kad jo vaiko nuotraukos ar vaizdo įrašai būtų skelbiami socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook, Instagram ir kt.

3.5 Klientas informuojamas apie šią Sutartį, Tarptautinio šokių šou projekto PrimeTimeKids taisykles, teisės aktus, reglamentuojančius Vykdytojo veiklą vykdant šią Sutartį, paskelbiant juos socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje arba pranešant Klientui kitu būdu. Atlikdamas mokėjimą pagal šią Sutartį Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su išvardintais šiame punkte dokumentais ir jam yra suprantamos visos jų sąlygos.

4. Šalių atsakomybė.

4.1 Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5. Baigiamosios nuostatos.

5.1 Ši Sutartis laikoma sudaryta nuo Kliento apmokėjimo pagal šią Sutartį momento ir galioja iki abipusių įsipareigojimų įvykdymo.

5.2 Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5.3 Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu sutarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.