Primetime Kids

Konfidencialumo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika

 

 1. Bendrosios nuostatos

Ši asmens duomenų tvarkymo politika sudaryta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą ir nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką ir priemones asmens duomenų saugumui užtikrinti. Giedrius Kulikauskas, UAB Šypsenų zona direktorius, įm.k. 304538686 (toliau – Operatorius).

 1. Operatorius svarbiausiu savo veiklos tikslu ir sąlyga nustato asmens ir piliečio teisių ir laisvių laikymąsi tvarkant jo asmens duomenis, įskaitant teisių į privatumą, asmens ir šeimos paslapčių apsaugą.
 2. Ši Operatoriaus politika, susijusi su asmens duomenų tvarkymu (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie interneto svetainės https://primetimekids.lt lankytojus.

2. Pagrindinės savokos, vartojamos Politikoje

1. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas – asmens duomenų apdorojimas naudojant kompiuterines technologijas;

2. Asmens duomenų blokavimas – laikinas asmens duomenų tvarkymo nutraukimas (išskyrus atvejus, kai tvarkymas reikalingas patikslinti asmens duomenis);

3. Svetainė – grafinės ir informacinės medžiagos rinkinys, taip pat kompiuterinių programų ir duomenų bazių rinkinys, užtikrinantis jų prieinamumą internete tinklo adresu https://primetimekids.lt/ ;

4. Asmens duomenų informacinė sistema – asmens duomenų rinkinys, esantis duomenų bazėse ir užtikrinantis jų informacinių technologijų ir techninių priemonių apdorojimą;

5. Asmens duomenų nuasmeninimas – veiksmai, dėl kurių neįmanoma nenaudojant papildomos informacijos nustatyti asmens duomenų priklausymo konkrečiam Vartotojui arba kitam asmens duomenų subjektui;

6. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų) rinkinys, atliekamas naudojant automatikos įrankius arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (atnaujinimą, pakeitimą), išskyrimą, asmens duomenų naudojimą, perdavimą (platinimą, teikimą, prieigą), nuasmeninimą, blokavimą, ištrynimą, sunaikinimą;

7. Operatorius – valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, juridinis ar fizinis asmuo, savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis organizuojantis ir (arba) vykdantis asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų sudėtį, veiksmus (operacijas), atliekamus su asmens duomenimis;

8. Asmens duomenys – visa informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar atpažįstamu svetainės https://primetimekids.lt Vartotoju;

9. Vartotojas – bet kuris svetainės https://primetimekids.lt lankytojas;

10. Asmens duomenų teikimas – veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis tam tikram asmeniui arba tam tikram asmenų ratui;

11. Asmens duomenų platinimas – bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neapibrėžtam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) arba neriboto skaičiaus asmenų susipažinimas su asmens duomenimis, įskaitant asmens duomenų atskleidimą žiniasklaidoje, paskelbimą informacijos ir telekomunikacijos tinkluose arba prieigos prie asmens duomenų teikimas bet kokiu kitu būdu;

12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas – asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybės teritoriją užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam ar juridiniam asmeniui;

13. Asmens duomenų sunaikinimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys yra negrįžamai sunaikinami ir nebegalima atkurti asmens duomenų turinio asmens duomenų informacinėje sistemoje ir (ar) sunaikinamos materialios asmens duomenų laikmenos.

3. Operatorius gali tvarkyti šiuos asmens duomenis

1. Vardas;

2. Pavardė;

3. Elektroninio pašto adresas;

4. Telefono numeriai;

5. Nuotraukos;

6. Svetainėje taip pat renkami ir tvarkomi nuasmeninti duomenys apie lankytojus ( įskaitant slapukus)naudojantis interneto statistikos paslaugomis („Yandex Metrica“ ir „Google Analitics“ ir kt.)

7. Aukščiau išvardinti duomenys Politikos tekste toliau įvardijami kaip Asmens duomenys.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti Vartotojui galimybę naudotis interneto svetainėje esančiomis paslaugomis, informacija ir (ar) medžiaga bei informuoti Vartotoją elektroniniais laiškais.

2. Taip pat Operatorius turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas bet kada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, išsiųsdamas Operatoriui elektroninį laišką elektroninio pašto adresu vilnius@primetimekids.lt   pažymėdamas  „Atsisakymas gauti pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus“.

3. Nuasmeninti Vartotojų duomenys, renkami naudojantis interneto statistikos paslaugomis, naudojami rinkti informaciją apie Vartotojo veiksmus svetainėje, gerinti svetainės kokybę ir turinį.

5. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

1. Operatorius tvarko asmens duomenis tik tuo atveju, jei Vartotojas juos užpildo ir (arba) atsiunčia savarankiškai naudodamasis specialiomis formomis, esančiomis svetainėje. Vartotojas, užpildydamas atitinkamas formas ir(arba) nusiųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, sutinka su šia Politika.

2. Operatorius tvarko nuasmenintus duomenis apie Vartotoją, jeigu tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (įgalinami slapukai ir „JavaScript“ technologijų naudojimas).

6. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitokio pobūdžio tvarkymo tvarka

Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas visiškai laikytis galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

 1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad uždraustų pašalinių asmenų prieigą prie asmens duomenų.
 2. Vartotojo asmens duomenys niekada, jokiomis aplinkybėmis nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančių teisės aktų įgyvendinimu.
 3. Pastebėjęs Asmens duomenyse netikslumų Vartotojas gali juos savarankiškai patikslinti, Operatoriui išsiųsdamas pranešimą Operatoriaus elektroninio pašto adresu vilnius@primetimekids.lt, pažymėdamas „Asmens duomenų atnaujinimas“.
 4. Operatorius Asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų nuo Asmens duomenų gavimo dienos. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšauti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, išsiųsdamas Operatoriui pranešimą elektroniniu laišku Operatoriaus elektroninio pašto adresu vilnius@primetimekids.lt,  pažymėdamas „Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas“.

 

7. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas

 1. Operatorius, prieš pradėdamas tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, privalo įsitikinti, kad užsienio valstybė, į kurios teritoriją turėtų būti perduoti asmens duomenys, užtikrina patikimą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą.
 2. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybių, neatitinkančių pirmiau nurodytų reikalavimų, teritoriją gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei yra rašytinis asmens duomenų subjekto sutikimas dėl jo asmens duomenų tarpvalstybinio perdavimo ir (arba) sutarties, kurios šalis yra asmens duomenų subjektas, vykdymo.

 

8. Baigiamosios nuostatos

 1. Vartotojas gali gauti bet kokius paaiškinimus dominančiais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, susisiekdamas su Operatoriumi elektroniu paštu adresu vilnius@primetimekids.lt.
 2. Šis dokumentas atspindės bet kokius Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo pakeitimus. Ši Politika galioja neribotą laiką, kol ją pakeis nauja versija.
 3. Aktuali Politikos versija laisvai prieinama interneto tinkle adresu https://primetimekids.lt